Informatie voor investeerders

De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas reduceren waardoor er veel aandacht is voor de productie van Groengas. Vooral omdat het hernieuwbare Groengas het fossiele aardgas op termijn volledig zou kunnen vervangen.

Groengas is opgewerkt biogas, dat wordt gewonnen uit biomassa. Bij voorkeur van reststoffen uit de landbouw zoals koemest en organische reststoffen (bijvoorbeeld bermgras en groente- en fruitafval) zodat er geen druk ontstaat op voedselgewassen. Groengas past daarmee als hernieuwbare energie in een circulaire economie en de Klimaatdoelstelling van Nederland, een CO2-arme energievoorziening in 2050.

In totaal is met de bouw en exploitatie van de Groengascentrale (met een productiecapaciteit van 12,4 miljoen m3 Groengas per jaar) een investering van ca. € 18,7 miljoen gemoeid. Het grootste gedeelte van de investering wordt gefinancierd middels een senior lening van de Bank Nederlandse Gemeente zijnde de projectfinancier (www.bngbank.nl) en doormiddel van inbreng van ons eigen vermogen.

U kunt ook investeren in 'groene' obligaties van Groengas Westkern Beheer

Groengas Westkern Beheer geeft binnenkort obligaties uit om een gedeelte van de bouw- en exploitatiekosten van de Groengascentrale te financieren.

De Obligatielening bedraagt totaal maximaal € 3.996.000 en heeft een looptijd van 69 maanden (5 jaar en negen maanden). De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,5% op jaarbasis. De Obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost.

Meer informatie over de obligatielening vindt u in het Informatiememorandum.

ZEKERHEDEN

Om de rechten van de obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen verkrijgt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren een tweede pandrecht op alle activa, waaronder de grond en alle assets/goederen van de Groengascentrale van Groengas Westkern Beheer B.V.

Voor meer informatie betreffende de verstrekte zekerheden zie paragraaf 3.6 (Zekerheden voor Obligatiehouders) in het informatiememorandum.

DEELNAME

De mogelijkheid om te participeren in de Obligaties kan vanaf € 1.000 met een jaarlijkse rente van 7,5% en wordt uitsluitend in Nederland aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort inschrijven voor dit project.

Groengas Westerkern Beheer B.V. is de uitgevende instelling van de groene obligaties en is als enige bevoegd obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf van reden een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte van de obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen eventueel reeds gestorte gelden geheel worden teruggestort.